Navigace

Obsah

O stanovení systému shromažďování a nakládání s odpady 


OBEC HORKA

Obecně závazná vyhláška

obce Horka

 

č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horka

 

Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 13.6.2015 usnesením č.3/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:


celé znění vyhlášky viz níže