Obsah

Vlajka a znak

 

Vyhláška o vlajce a znaku obce

Obec Horka

Obecně závazná vyhláška obce Horka č. 1/2009,

o znaku a vlajce obce Horka a jejich užívání

Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 4. 11. 2009 usnesením č. 6/2009-1 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) :

Článek 1

Symboly obce

1) Udělením znaku a vlajky předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 26. května 2009 se obci Horka dostalo výsady užívání symbolů obce, schválených zastupitelstvem obce Horka dne 3. listopadu 2008. Jedná se o znak obce a vlajku obce, jejichž autorem je heraldik Stanislav Kasík.

2) Symboly obce Horka užívají právní ochrany a nemohou být používány jinou obcí či městem. Uvedené symboly mohou být užívány v barevném nebo černobílém provedení, a to při respektování jejich popisu uvedeném v této vyhlášce, barevné uvedené v obrazové příloze této vyhlášky a obecně platných heraldických zásad.

Článek 2

Znak obce Horka

Znak obce Horka má tuto podobu:

Ve stříbrném štítě borůvkový keř přirozené barvy rostoucí ze zeleného návrší se zlatou lilií. Návrší je mluvícím znamením se vztahem k názvu obce „Horka“. Lilie symbolizuje kapli sv.Anny. Borůvkový keř charakterizuje okolní lesy bohaté na uvedené lesní ovoce. Tři heraldické figury – vrch, lilie a borůvkový keř - symbolizují tři části současné obce. Výtvarné zobrazení znaku obce Horka stanoví příloha č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 3

Vlajka obce Horka

1) Vlajka obce Horka je odvozena ze znaku obce Horka a má tuto podobu:

List tvoří dva vodorovné pruhy, bílý a zelený. V žerďové polovině vyrůstá z horního okraje zeleného pruhu do bílého zelený borůvkový keř s modrými plody, pod ním v zeleném pruhu žlutá lilie. Vlajka opakuje podobu znaku.Figury jsou posunuty blíže k žerdi Poměr šířky k délce listu je 2:3

2) Výtvarné zobrazení vlajky obce Horka stanoví příloha č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 4

Užívání znaku

1) Užívat znak obce Horka může obec, jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby.

2) Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak obceHorka jedině po předchozím souhlasu obce. Souhlas k užívání znaku na dobu neurčitou uděluje zastupitelstvo obce.

3) Uživatel je povinen zajistit, aby při užívání znaku obce Horka nemohlo dojít k jeho znevážení. Znak obce může být trvale umístěn na budově Obecního úřadu Horka, také na dalších obecních budovách. Dále může být znak trvale užíván v úředních místnostech obce, v záhlaví písemností a dokumentů obecního úřadu a zastupitelstva obce, na vývěsních skříňkách obecního úřadu, na tiskovinách vydávaných obcí, na vozidlech ve vlastnictví obce, na objektech, vozidlech a stejnokrojích Sboru dobrovolných hasičů Horka, na orientačních , informačních a propagačních tabulích nacházejících se v katastru obce a na sportovních dresech a jiných oděvech občanů i spolků reprezentujících obec navenek. Ostatním občanům obce je povoleno užívat znak obce pouze ve formě odznáčků. Znak obce nelze užívat jiným způsobem, než je uvedeno v čl. 4. Časově omezené výjímky může povolit pouze starosta obce.

Článek 5

Užívání vlajky obce

1) Vlajka obce může být trvale vyvěšena na správní budově Obecního úřadu Horka.

2) Vlajka obce může být trvale vyvěšena na všech budovách ve vlastnictví obce. Vlajkou obce mohou být trvale označena vozidla ve vlastnictví obce, vozidla Sboru dobrovolných hasičů Horka a vozidla čestných občanů obce a vozidla ve vlastnictví občanů s trvalým pobytem v obci.

3) Vlajka obce může být užívána při všech slavnostních akcích, jejichž pořadatelem je obec.Vlajka obce může být vyvěšována či jinak užívána také ve významné dny obce. Vlajka obce může být vyvěšována rovněž při všech státních svátcích, avšak vždy jen v přítomnosti státní vlajky a v souladu s pravidly platnými pro její užití. Vlajka obce může být užita i při smutečních aktech a pohřbech – visící na půl žerdi, překrývající rakev s tělesnými ostatky.

4) Na vlajku obce nelze umísťovat text, obrazy, znaky, stuhy, smuteční závoje či jiné předměty, nelze je žádným způsobem svazovat.

Článek 6

Sankce

Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1) Zastupitelstvo obce dbá, aby se symbolů obce užívalo v souladu s touto vyhláškou a aby se jich nezneužívalo nepřístojných způsobem.

2) Výrobu symbolů obce pro obec zajišťuje obecní úřad. Za péči o symboly obce a o jejich uložení odpovídá starosta obce, který může tuto povinnost přenést na jiného jím určeného zaměstnance obce.

Článek 8

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5. 11. 2009.

Josef Marvan v.r.

Petr Doležal v.r.

Vyvěšeno dne: 1. 9. 2009
Sňato dne : 30. 9. 2009